Exhibition Room

Permanent Exhibition

Explore the 300 years of Banko history from Rozan Nunami to the present in our permanent exhibition.

 

Seasonal Exhibition

“Banko Ceramic Artists”

Exhibition of Banko Ceramic Artists at the present day.  • From September 18, 2021 to November 21, 2021.
  • Artists: Jistuzan Ito/Tae Ito/Bigetsu Ito/Nao Inagaki/Ryuichi Inagaki/Yukiko Iwama/Manabu Kubota/Eiji Kumamoto/Eriko Saka/Yuichi Sakakibara/Toshiya Sasaki/Ushio Shimizu/Kishiyo Shimizu/Jun Shimizu/Suigetsu Shimizu/Chika Shiraki/Maiko Seki/Masaki Tachi/Masaki Tomabechi/Shinya Nishida/Taisuke Hara/Chihiro Hirose/Fumihiro Fuyushiba/Hiroshi Matsumoto/Yukiyasu Mizutani/Mitsuru Mizutani/Hozan Miyata/Iroku Mori/Taisen Yamamoto
  • For more detail visit the exhibition page
  • Also on InstagramDonation of Banko Works

 Banko no Sato Center always welcomes generous donation of historical Banko works such as Ko-Banko, Yusetsu-Banko, and other works from Edo to Taisho era.

<Contact>

Banko no Sato Center
mail:bankonosato@m2.cty-net.ne.jp